De Welstandsnota

VOORWOORD

Wij zijn trots op Doesburg! Met haar unieke ligging aan zowel de IJssel als de oude IJssel, haar prachtige historische binnenstad en haar groene en ruim opgezette woonwijken is Doesburg een heerlijke stad om te wonen, te werken en te recreëren. Onze ruimtelijke kwaliteit en het behouden, versterken en uitbreiden daarvan is hiervoor een noodzakelijke voorwaarde. Met de nota Ruimtelijke Kwaliteit geven we hieraan invulling. In deze nota is sprake is van een aantal elementen:

  • integratie van beleid op het gebied van ruimtelijke kwaliteit en cultuurhistorie;
  • digitalisering waardoor de (online) toegankelijkheid van de nota is geregeld;
  • (waar mogelijk) een uitsplitsing van beleid naar bijvoorbeeld landschap, stedenbouw en duurzaamheid.

De nota wordt gekenmerkt door een open houding, waarbij niet toetsen en verplichten, maar voorlichten, stimuleren en begeleiden centraal staan. Daarmee sluit de nota prima aan op de principes van de (komende) Omgevingswet, waarbij niet meer de regels, maar de initiatieven zelf voorop staan. Burgers en ondernemers krijgen meer ruimte om initiatieven te nemen; daarbij past een uitnodigende houding vanuit de gemeente en tevens een proces dat is gericht op dialoog. Advisering sluit hierbij aan, met een menukaart voor uiteenlopende wijzen van advisering over ruimtelijke kwaliteit en cultuurhistorie.

Inmiddels is de eerste ‘nota-nieuwe-stijl’ uit 2011 geëvalueerd en op onderdelen geactualiseerd. Ook is aansluiting gezocht bij de Ruimtelijke Structuurvisie Doesburg 2030. Daarmee wordt voor de komende jaren voldaan aan de eisen en wensen die voortkomen uit wet- en regelgeving.

Doesburg is een stad waar gewoond en gewerkt wordt met passie voor het verleden en de toekomst.

Ellen L. Mulder-Metselaar

Portefeuillehouder Ruimtelijke Ontwikkeling Gemeente Doesburg
januari 2017

afdrukken