Welstand in de praktijk

Deze welstandsnota bevat de criteria die gelden bij de beoordeling van aanvragen inzake een omgevingsvergunning, onderdeel bouwen. De plannen worden getoetst door de welstandscommissie van Gelders Genootschap.

De wettelijke formulering luidt dat de plannen moeten voldoen 'aan redelijke eisen van welstand'. Daarbij wordt niet overal op dezelfde wijze naar de plannen gekeken; eerst wordt de aanvraag getoetst aan het bestemmingsplan; in nieuwe plangebieden bepalen daarnaast beeldkwaliteitplannen waaraan de bouwplannen moeten voldoen. In beschermde stads- en dorpsgezichten wordt speciaal gelet op het historische kader. Wat 'redelijk' is voor welstand, hangt dus af van het kader waarbinnen de plannen worden getoetst. De voorliggende nota brengt samenhang in die toetsingskaders en de daarbij behorende criteria en presenteert deze overzichtelijk en inzichtelijk. Na vaststelling van de welstandsnota door de gemeenteraad kan de welstandsbeoordeling alleen nog maar gebaseerd worden op de criteria die in de welstandsnota worden genoemd.

afdrukken