Colofon

© Gelders Genootschap. Alle rechten voorbehouden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautoma­tiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opna­men of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toe­ stemming van de uitgever.

afdrukken